مدت زمان تنهاگذاشتن سگ درخانه
23
آبان
1181


تنها گذاشتن سگ درخانه باید به روشی انجام شود که سگ احساس تنبیه پیدا نکند.


1.سگ را هیچگاه بیشتر از 1 تا 2 ساعت در قفس نگذارید.

 

 

2.سگ را باید بعد از عمل دفع در قفس قرار دهید زیرا سگها
اصلا دوست ندارند جای خوابشان را آلوده کنند.

3.محیط قفسی که برای سگ انتخاب می کنید باید به بلندی قد سگ بوده و حیوان
بتواند به راحتی در این محیط بچرخد.

4.بهتر است کف قفس را با کف پوشی نرم بپوشانید تا در این یک ساعت بدن سگ خسته
نشود.

5.قرار دادن تعدادی اسباب بازی میتواند باعث سرگرمی سگ شود.

 


6.برای این آموزش باید قفسی داشته باشید که عقب آن دریچه ای به اندازه عبور دست شما داشته باشد.


مرحله اول: فردی سگ را در کنار در ورودی قفس قرار داده و فرمان نشستن می دهد، شما مقداری غذای خشک سگ را در دست
گرفته و مشت خود را از دریچه عقب قفس وارد کرده و به سگ فرمان (تو خانه)را میدهید سگ وارد قفس شده و از شما جایزه
میگیرد.

مرحله دوم:شما جای خود را باهمکارتان عوض کرده و در مقابل در مینشینید سگ را در داخل قفس نوازش میکنید.