خرید لوسیون چشم گربه
27
تیر
1623

لوسیون چشم سگ وگربه دکترکلودرز

چشم سگ هادارای ترشحاتی هستندکه اطراف چشم سگ رامرطوب میکنددرصورتی که بادستمال مرطوب مخصوص سگ پاک نشوددارای املاحی میباشندکه درمعرض هوااکسیده شده ودراطراف چشم سگ به رنگ قهوه ای یانارنجی پررنگ تبدیل میشودوانجا محل خوبی برای رشدباکتری میباشدتوصیه میشود موهای دورچشم سگ هایی باموهای روشن کوتاه شودوازلوسیون چشم مخصوص سگ استفاده شودسگ هایی باچشمان درشت وپوزه کوتاه به دلیل شایع بودن مشکلات چشمی بیشتر نیازبه مراقبت دارند.